Deși accesul la apă sigură și un mediu neprimejdios din punct de vedere ecologic este unul dintre drepturile fundamentale ale omului, în prezent doar aproximativ 60% din populația urbană și circa 40% din populația rurală din Republica Moldova au acces la apă potabilă, iar sisteme de canalizare există doar în localitățile mari. În aceste condiții, furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă şi sanitaţie este una din cele mai actuale probleme sociale, economice şi ecologice, iar asigurarea acestora într-o manieră performantă şi nediscriminatorie constituie o condiţie pentru o mai bună integrare economică în UE.

Sectorul de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova se confruntă actualmente cu provocări majore – învechirea continuă a infrastructurii, acces limitat la surse de apă sigure și de calitate, poluarea resurselor de apă, management ineficient etc.

Resursele de apă ale Republicii Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă (3.621 râuri şi 4.261 lacuri naturale şi artificiale) şi apele subterane (4.842 fântâni arteziene şi 179.574 fântâni cu alimentare din apele freatice). Apa disponibilă în prezent  este de maxim 500 m3 la un locuitor pe an (volumul recomandat fiind de 1700 m3/locuitor/an), plasând Republica Moldova în categoria ţărilor în care „apa este insuficientă”. Conform estimărilor, din cauza schimbărilor climatice, resursele de apă de suprafaţă disponibile se vor diminua cu 16-20% până în anul 2020, iar începând cu anul 2030 lipsa apei poate împiedica dezvoltarea economică, afectând grav sănătatea şi standardele de viaţă ale populaţiei.

În același timp, calitatea apei este afectată de numeroase surse de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane: sistemele de sanitaţie individuale din gospodăriile populaţiei, deversările de apă uzată municipală insuficient epurată sau neepurată, infiltraţiile provenite din sistemele de canalizare şi zonele de depozitare inadecvată a deşeurilor solide şi deversările de ape industriale epurate independent şi deversate în bazinele de apă, fapt ce complică tratarea apei brute şi necesită cheltuieli suplimentare.

Impactul schimbării climei, combinat cu insuficienţa apei la nivelul ţării și poluarea, arată că asigurarea alimentării cu apă în viitor impune o planificare urbană integrată.

Soluția identificată de experți pentru provocările cu care se confruntă domeniul este cooperarea intercomunitară și regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Cooperarea intercomunitară poate conduce la îmbunătăţirea performanțelor din sector printr-un management profesionist și beneficiile economiei de scară. De asemenea, cooperarea unităților administrativ-teritoriale în organizarea și furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, va contribui la echilibrarea nivelului de dezvoltare a localităților.

„Strategia de alimentare cu apă și sanitație 2014-2028” își propune să asigure gradual „accesul la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a ţării”. Realizarea acestui obiectiv presupune crearea unor companii regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru cel puţin 100.000 de locuitori, cu respectarea cerinţelor igienice faţă de funcţionarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, garantând asigurarea cu produse şi servicii de calitate pentru creşterea satisfacţiei cetăţenilor, fără prejudicierea resurselor naturale limitate şi a mediului în general.

În concordanță cu obiectivele strategiei naționale și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU, Guvernul Federal German, prin intermediul Băncii de Dezvoltare KfW, a făcut un angajament de 28,5 milioane de euro sub formă de grant și finanțează două proiecte de importanță strategică pentru Republica Moldova.  Acestea vizează zonele de centru și sud ale țării, unde alimentarea cu apă potabilă se bazează în general pe resursele de apă subterană, deficitare din punct de vedere calitativ și cantitativ, iar multe localități nu sunt conectate la sistemele de alimentare/canalizare.

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” (în valoare de 16,5 milioane de euro)

Realizarea proiectului va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al populației (170.000 de beneficiari), prin reducerea la minimum a riscurilor pentru sănătate, precum și o mai bună protecție a mediului și a resurselor naturale. În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele acțiuni:

În data de 23 iunie 2016 Comitetul de Supraveghere a proiectului a aprobat decizia finală de selectare a sursei de apă pentru alimentarea regiunii vizate, iar în prezent se desfășoară studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului. Lucrările de construcție vor demara estimativ în anul 2018.

Proiectul „Asigurarea alimentării cu apă și sanitație în raionul Cahul” (în valoare de 12 milioane de euro)

Scopul proiectului este de a îmbunătăți alimentarea cu apă și canalizare pentru populația din raionul Cahul (la prima etapă de proiect 48.000 de beneficiari), în ceea ce privește accesul, securitatea aprovizionării și calitatea apei. Impactul va fi considerabil mai ales pentru populația rurală, care în prezent nu este conectată la sistem, precum și pentru cele mai sărace părți ale populației, deosebit de vulnerabile la probleme de sănătate.

În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele acțiuni:


În prezent se desfășoară studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului, iar lucrările de construcție vor demara estimativ în anul 2018. Oferind  acces la apă potabilă sigură și sanitație, Guvernul German contribuie la îmbunătățirea sănătății și creșterea calității vieții cetățenilor Republicii Moldova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *