Cetățeanul Republicii Moldova a depus cerere de chemare în judecată împotriva Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ, cu privire la anularea facturilor (ordinelor de încasare a numerarului), cu obligarea Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ sumele pentru energia termică şi obligarea de a înceta calcularea şi prezentarea spre plată a serviciului pentru energia termică, deci într-un final se impugn taxe suplimentare, asta chiar dacă legea stabilește altfel.

Acesta mai susține că sunt aplicabile cazului din speță prevederile pct. 8 din Anexa nr. 7 la Regulamentul sus-indicat ale Hotărârii Guvernului RM nr. 191/2002, până la efectuarea modificărilor, prin Hotărârea Guvernului nr. 628 din 20.05.2016, care stipulează că în cazul deconectării integrale a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire, în mărime de 20% din costul energiei termice, calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine), luând în consideraţie existenţa pierderilor normative de energie termică, în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri), care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare, în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii. Cetățeanul RM consideră că sintagmaluând în consideraţie existenţa pierderilor normative de energie termică, în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri), care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare, în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii”, este una imprecisă, neclară şi vagă. O astfel de expresie, deţinută în actul normativ aplicabil, pe larg, în privinţa consumatorilor de energie termică, lasă loc de multiple interpretări subiective, ce se formează la persoanele interesate, participanţi la proces (justiţiabili), iar, în consecinţă, la judecătorii ce adoptă o hotărâre, pe care fiecare o poate interpreta, voluntar şi arbitrariu, conform prevederii legale.

De asemenea, acesta menţionează că este neclară şi interpretată diferit sintagma din acest pct. 8 al Anexei 7 a Regulamentului nr. 191/2002 – consumatorul va achita plata pentru încălzire, precizând că această definiţie este în contradicţie cu normele şi definiţiile ce se conţin în actele normative speciale, şi anume: 1) Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 178-184 din 11 iulie 2014, în care, în articolul 5. Noţiuni principale, cum ar fi: consumatorpersoană fizică sau juridică care utilizează energie termică, pe bază de contract, prin racordarea instalaţiei sale de utilizare a energiei termice la rețeaua termică a distribuitorului; 2) Regulamentul cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 3 434 din 09 aprilie1998

În prezentul Regulament, cu excepţia cazurilor când se prevede altceva, prin termenii sau expresiile menţionate se înţelege: …10) consumator de energie termicăpersoana fizică sau juridică ce utilizează energie termică, pe bază de contract, în instalaţiile sale, racordate nemijlocit la instalaţiile unui furnizor. În contradicţie cu aceste norme şi definiţii este noţiunea de consumator din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aplicabil speţei. Potrivit acestui Regulament – consumator este persoana fizică sau juridică (proprietarul, chiriaşul sau locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, precum şi al casei individuale), care beneficiază de servicii locative, comunale şi necomunale, în baza contractelor încheiate cu prestatorul de servicii. În această noţiune nu se conţine expres referinţa la serviciile de energie termică, ceea ce o face să fie cu caracter general.

Drept urmare, Plenul Curţii Supreme de Justiţie consideră necesar de a respinge solicitarea Judecătoriei Chişinău, sediul Râșcani cu privire la emiterea unui Aviz consultativ, în cauza civilă cu privire la anularea facturilor (ordinelor de încasare a numerarului), cu obligarea Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ de a exclude sumele pentru energia termică şi obligarea de a înceta calcularea şi prezentarea spre plată a serviciului pentru energia termică.

Totodată, un caz similar a fost intentat, doar că pîrîtul este Apă Canal Chișinău SA, care tocmai din  2017, iulie, tot se încearcă a se aduce la cunoștință faptul că, APĂ CANAL CHISINĂU SA este monopolist pe piața serviciilor de apă și canalizare, iar multiplele dosare pe care se intentează împotriva agenților economici descurajează și încearcă a se lichida companiile, iată de ce au fost pornite mai multe dosare pe această situație, iar un extras din Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a enunțat următoarele aspecte:

  1. Instanța de apel nu a dat apreciere faptului că prin scrisoareadin 06 iulie 2017 SA „Apă Canal Chișinău” a informat SRL „…” că, începând cu 01 mai 2017, contractul privind recepționarea apelor uzate cu concentrații majore de poluanți în rețeaua publică de canalizare a fost reziliat. La acest capitol, având în vedere că din materialele date ar reieși că au existat două 6 contracteColegiul subliniază că instanța de apel nu a identificat, reieșind din obiecțiile apelantului, care sunt tarifele necesar a fi aplicate pentru prezenta speță, precum și să concretizeze calculul sumei incluse în factura din 26 ianuarie 2018, ținând cont de faptul că în scrisoarea din 06 iulie 2017, SA „Apă Canal Chișinău” a notat că la ședința din 12 iunie 2017 s-a decis că pentru agenții economici, de la care, pe parcursul anului 2017, nu s-au preluat probe de apă uzată, calculele vor fi efectuate conform coeficientului aplicat anterior, până la prelevarea probelor noi, iar pentru agenții economici de la care au fost prelevate probe pe parcursul anului 2017, se vor aplica noii coeficienți.
  2. Astfel, instanța de apel urmează să determine care contract a stat la baza întocmirii facturii fiscale din 26.01.2018, în condițiile în care ar reieși că până la 01 mai 2017 au existat două contracte, precum și luând în calcul faptul că prin răspunsul din 06.03.2018, SA „Apă Canal Chișinău” a informat recurentul că suma inclusă în prezenta factură oglindește calcule expuse în facturi anterioare, precum și penalitatea calculată conform contractului privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și recepționare a apelor uzate.

Astfel, putem conchide faptul că, avem în aplicare norme incerte, ambigue, creînd obstacole la aplicare, iar unica șansă pentru cetățenii RM de a prinde adevărul este, doar lupta prin toate mijloacele legale, și  de a demonstra că, de fapt avem, un altfel de drept, iar asta ne face să fim mai siguri și mai întreptați spre succes. Baftă și nu uitați să vă informați obiectiv.

Surse:

  1. http://lex.justice.md/document_rom.php?id=7D7A7EDD:A430988D
  2. Hot Plenului CSJ
  3. https://jsa.md/2019/06/03/de-ce-curtea-suprema-de-justitie-negat-pozitia-apa-canal-chisinau-sa-privind-stabilirea-unor-tarife-ilegale/

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *