Chiar dacă avem raporturile administrative care se soluţionează altfel, procedurile încă nu sunt clare, judecătorii aplicînd diferit prevederile acestuia, nici pentru instanţa de judecată nu sunt clare.

Din 1 aprilie 2019 avem un cod administrativ, iar drept rezultat, odată intrat în vigoare, potrivit art. 257, avem clar prevăzut:  La data intrării în vigoare a prezentului(adică 01 aprilie 2019) cod se abrogă Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 și Legea nr. 190/1994 cu privire la petiționare.

Odată stabilite aceste prevederi, Curtea Supremă de Justiţie, vine cu o recomandare sub nr.104, care descrie faptul că, potrivit art. 7 din Codul administrativ „Autoritate publică se consideră orice structură organizatorică sau organ instituită/instituit prin lege sau printr-un alt act normativ, care acționează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public”. Pentru a stabili dacă o anumită structură organizatorică sau organ poate fi considerat autoritate publică este necesar să fie întrunite următoarele elemente: a) structura organizatorică sau organul să fie instituită/instituit prin lege sau printr-un alt act normativ; b) să acționeze în regim de putere publică (să fie înzestrată cu capacitate de drept public). Potrivit art. 8 din CA „Regimul de putere publică reprezintă ansamblul competenţelor prevăzute de lege în vederea realizării sarcinilor autorităţilor publice, care le conferă posibilitatea de a se impune cu forţă juridică obligatorie în raporturile lor cu persoane fizice sau juridice”; c) să acționeze în scopul realizării unui interes public. În sensul enunțat, art. 18 din Codul administrativ prevede că „Interesul public vizează ordinea de drept, democraţia, garantarea drepturilor şi a libertăților persoanelor, precum şi obligaţiile acestora, satisfacerea necesităților sociale, realizarea competențelor autorităților publice, funcționarea lor legală şi în bune condiții”. Astfel, de la data intrării în vigoare a Codului administrativ nu constituie autorități publice și prin urmare nu sânt pârâți în procedura contenciosului administrativ persoanele juridice de drept privat (de exemplu furnizorii de energie electrică, serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, gaze naturale etc.) care anterior potrivit art. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 se asimilau autorității publice. De exemplu, de la data de 1 aprilie 2019 litigiile asimilate celor de contencios administrativ se vor examina și soluționa în procedura în acțiune civilă ca litigii de drept civil, iar în calitate de metode de apărare se vor aplica doar metodele de drept civil.

Un exemplu în acest sens, descrie că, dacă la 1 aprilie 2019, pe rolul instanței de judecată se află o procedură de contencios administrativ în care obiectul acțiunii este o pretenție cu privire la contestarea decizia furnizorului (persoană juridică de drept privat), privind încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale, care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, acțiunea va fi examinată în continuare în procedura contenciosului administrativ în conformitate cu prevederile cărții a 3-a din Codului administrativ.

Curtea însă nu face referire la situaţiile în care, dacă în urma întocmirii unui proces-verbal, acesta din urmă a fost constestat direct în instanţa de judecată, atunci potrivit noului cod, acesta urma a fi transmisă direct la organul emitent, indiferent că, pe procesul-verbal se prevede expres, dacă partea nu este de acord cu procesul-verbal, acesta din urmă îl poate contesta în instanţa de judecată în 15 zile. Practica demonstrează că, unii judecători acceptă cererile şi le soluţionează, lţii le transmit prin încheiere pentru înlăturarea neajunsurilor, adică pentru a fi contestat la organul emitent. În concluzie, putem menţiona faptul că, lipsa declaritate, informare corectă, poate servi temei de incapacitate şi confuzie la plaicarea unor norme vii, dar în acelaşi timp care pun în pericol sistemul de drept.

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *