Astăzi ne adumce aminte de cel care a fost Ion MADAN – bibliolog, bibliograf și profesor, doctor în istorie. S-a născut la 31 mai 1935 în comuna Trușeni, județul Lăpușna. Se stinge din viaţă la 4 februarie 2008, la Chișinău.

DATE BIOGRAFICE

A absolvit Facultatea de Istorie și Filologie (Secţia limba și literatura română) de la USM. În perioada 1958-1960 este angajat în calitate de colaborator literar la ziarul „Moldova socialistă”, apoi redactor, șef al secţiei de literatură și bibliografie naţională, la Biblioteca de Stat „N. K. Krupskaia” (actualmente Biblioteca Naţională a Republicii Moldova) (1960-1969). A fost redactor-șef al Colegiului de redacţie a repertoriului din cadrul Ministerului Culturii (1969-1970), apoi director adjunct pentru știinţă la Biblioteca de Stat din Chișinău (1970-1973).

Din 1973 a activat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, unde a ocupat o perioadă funcţia de director al Bibliotecii Știinţifice. Timp de peste 35 de ani a fost implicat în procesul de instruire al bibliotecarilor din Republica Moldova, la început în calitate de lector la Facultatea de Biblioteconomie și Bibliografie a USM, mai târziu, după susţinerea tezei de doctor în știinţe istorice (1974), a fost șef al catedrei de bibliografie (1974-1986).

A activat în funcţie de conferenţiar universitar la Catedra biblioteconomie și asistenţă informaţională a Facultăţii de Jurnalism și Știinţe ale Comunicării a USM (din 1993). Iniţiator al cercetărilor bibliologice în Republica Moldova, a predat cursuri de Istoria cărţii și a bibliotecilor, Bibliografia naţională, Activitatea patrimonială a bibliotecilor, Bibliografia știinţelor umanistice.

PUBLICAŢIILE LUI ION MADAN

A publicat peste 370 de lucrări de valoare: monografii, dicţionare, bibliografii monografi ce, studii, inclusiv: ,,Dimitrie Cantemir” (1973), „Cartea Moldovei Sovietice” (1975), „Книга, библиотечное дело и библиография Молдавии” (1984), „Dicţionar rus-român de bibliologie și biblioteconomie”(1990), ,,Cartea Cărţilor în Moldova” (1991).

A lansat câteva bibliografii retrospective fundamentale: „Cercetările în domeniul știinţelor umanistice la Universitatea de Stat din Moldova (1974-1995)”,menţionată cu Marele Premiu la Concursul Republican pentru cea mai Bună Lucrare Bibliologică (1996); „Cercetările în domeniul știinţelor chimice la Universitatea de Stat din Moldova (1946-1998)” (1998); „Cercetările în domeniul știinţelor biologice și agrochimice la Universitatea de Stat din Moldova (1946-1998)” (1998), ,,Istorie. Arheologie. Etnografi e (1981-2001): Contribuţii bibliografi ce” (2001).

A elaborat un șir de biobibliografii, contribuind astfel și la promovarea imaginii știinţifi ce a savanţilor din Republica Moldova : „Grigore Cincilei” (1998); „Dumitru Batâr” (1999); „Promotor al jurnalismului combatant: Dumitru Coval la 60 de ani” (1999); „Un savant cu har de povestitor: Victor Banaru (1941-1997)” (2001); „Un fecior demn al neamului: (Gheorghe Rusnac la 60 de ani)” (2002); „Stindard al limbii române: Profesorul Anatol Ciobanu la 70 de ani” (2004); „Un savant cu reputaţie mondială: Profesorul Aurelian Gulea la 60 de ani” (2006); „Cavaler al cunoașterii și dăruirii: Profesorul Mihail Revenco la 60 ani” (2006); „Poezia muncii știinţifice – savanta profesoară Aurelia Crivoi” (2006); „O familie de intelec tuali basarabeni: Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Gra-ma, Steliana Grama” (2008).

Este autorul unor lucrări ce ţin de istoria și prezentul bibliografi ei naţionale, printre care: „Bibliografi a literară a Moldovei în preajma mileniului trei” (1999); „Bibliografi a basarabeană în contextul culturii și spiritualităţii românești”; „Bibliografia istoriei” (2001); „Bibliografia artei”(2005); „Bibliologia basarabeană din ultimii 10-15 ani” (2006). A scris și despre bibliotecari, oameni de cultură, despre profesia de bibliotecar și despre carte (antologia ,,Elogiu cărţii” (1984), „Biblioteconomia și bibliografia. Profesori și discipoli” (2000)).

De asemenea, a semnat mai multe texte pentru ediţia „Calendar naţional”, fiind și membru al Colegiului de redacţie (1993-2008). A fost unul din fondatorii Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova.

PREMIUL ANUAL “ION MADAN”

În anul 2013 Ministerul Culturii al Republicii Moldova (actualmente Ministerul Educației, Culturii și Cercetării) a instituit Premiul anual ,,Ion Madan”, acordat pentru realizări deosebite în domeniul biblioteconomic și bibliografic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *